Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  27

  Ca Khen Người

  (Praise to the Man)

  50

  1. Lòng hằng ngợi khen người giao tiếp với Giê Hô Va.

  Vị tiên tri thần nhân đã nhận được phước ân.

  Được quyền mở gian kỳ sau chót dưới trái đất này.

  Mọi vua trên đời kính khen Người không hết lời.

   

  (điệp khúc)

  Hoan hô tiên tri người được mang lên trên thiên đình.

  ai kia xưa quyền bính, nay hoàng kinh trước danh.

  Người hiệp cùng Cha dự liệu cho các anh em Người.

  sự chết không sao khắc phục lại trang anh hùng.

   

  2. Lòng hằng ngợi khen vị tiên tri đã cam tuẫn đạo.

  Nguyện phước ân trên tiếng thơm người mãi mãi vang.

  Người bị bạo nô ngầm ám sát chết huyết rơi đưa

  đường đến nước trời lúc danh vang trên cõi đời.

  (điệp khúc)

   

  3. Đời đời dài lâu giữ chức tư tế ân quang đầy.

  Chìa khóa do người giữ trong tay vĩnh viễn sau.

  Thật lòng và trung thành người sẽ bước lên thiên đàng.

  Nhận lãnh vương miện giữa các tiên tri lúc xưa.

  (điệp khúc)

   

  4. Đền bù sự hy sinh là ơn phước cõi thiên đàng.

  Và trái đất này phải ăn năn cho huyết xưa.

  Hằng triệu người sau đều sẽ biết đến Giô Sép là

  người đánh thức mình giữa lúc u mê thất lạc.

  (điệp khúc)

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>