Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  30

  Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

  (Come, Come Ye Saints)

  2

  1. Cùng lại nhau đây, không việc chi phải kinh hãi.

  Với niềm vui, ta cùng đi.

  Hành trình ta có dù cực nhọc gian lao khổ,

  Ân lành kia ta được hưởng.

  Ta phải cố gắng tranh đấu hết sức,

  Dìu nhau trên lối, dắt nhau đưa đi.

  Làm được việc này, tim ta sẽ vui –

  Tất cả tốt, mọi điều đẹp.

   

  2. Sao ta than khóc hay buồn phiền phận số khổ.

  Không vậy đâu, mọi điều đẹp.

  Sao ta nghĩ đến ta sẽ nhận phần thưởng lớn,

  Nếu giờ đây lẩn trốn?

  Hãy thắt lưng chắc, can đảm lên đi,

  Cha sẽ không bỏ chúng ta bao giờ.

  Rồi lẽ thật sẽ cho ta biết đến –

  Tất cả tốt, mọi điều đẹp.

   

  3. Một lòng đi kiếm, nơi mà Cha đã sẵn sắm,

  Xa thật xa, tận miền tây.

  Ở nơi chỗ đó không bị một ai quấy nhiểu,

  Thánh Hữu ta sẽ được phước.

  Ta hãy cất tiếng ca vang lên cao:

  Ngợi khen Chúa Thánh, vị Vua của ta

  Ngự trên trời cao. Rồi ta sẽ thốt:

  Tất cả tốt, mọi điều đẹp.

   

  4. Dù rằng ta có qua đời khi chưa đến chỗ,

  Vui mừng đi, mọi điều đẹp.

  Vì rồi ta sẽ không buồn lo vất vả,

  Với người ngay, ta cùng ở.

  Nhưng nếu vẫn sống, ta sẽ chứng kiến

  Được các Thánh Hữu nghỉ ngơi an vui.

  Rồi vui đẹp thay, ta sẽ cất tiếng:

  Tất cả tốt, mọi điều đẹp.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>