Tóm Tắt Đại Hội Trung Ương Tháng 10 Năm 2020

Conference Centre Theater

Các kỳ đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô diễn ra sáu tháng một lần. Đại hội tháng Mười năm 2020 (ngày 3 và 4 tháng 10, năm 2020) chỉ dành cho kĩ thuật số và hiện được phát sóng từ Khuôn Viên Đền Thờ tại Thành phố Salt Lake. Trang này sẽ liên tục tóm tắt những bài nói chuyện chính, tin tức và những thông báo từ Kỳ Đại Hội Tháng Mười năm 2020 đang diễn ra.

Những Sự Kêu Gọi và Giải Nhiệm của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội

Trong phiên họp chiều thứ Bảy của Kỳ Đại Hội tháng Mười năm 2020, Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã loan báo những sự kêu gọi của một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương mới, một thành viên mới thuộc Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa và bốn Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng mới. Ông cũng đồng thời thông báo sự giải nhiệm một thành viên thuộc Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa, ba Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và 47 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, bao gồm Anh Cả Wisit Khanakham cho khu vực Thái Lan.

Các Vị Lãnh Đạo Khuyến Khích Phụ Nữ Trở Thành Một Lực Lượng Đoàn Kết, Trung Tín Mà Sẽ Thay Đổi Thế Giới

Mỗi thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, cùng với Chị Sharon Eubank, Chị Cristina B. Franco, và Chị Becky Craven, đã nói chuyện tại phiên họp phụ nữ tối Thứ Bảy.

Vị Tiên Tri Loan Báo Sáu Đền Thờ Mới

Vào chiều Chủ Nhật ngày 4 tháng Mười, năm 2020, vị tiên tri đã loan báo kế hoạch để xây dựng sáu đền thờ tại những địa điểm dưới đây:

  • Tarawa, Kiribati
  • Port Vila, Vanuatu
  • Lindon, Utah
  • Greater Guatemala City, Guatemala
  • São Paulo East, Brazil
  • Santa Cruz, Bolivia

Chủ Tịch Nelson: Hãy Để Thượng Đế Ngự Trị, Đón Nhận Tương Lai, Sống trong ‘một Trạng Thái Bình Thường Mới’

Trong những bài nói chuyện cuối tuần này của ông, vị tiên tri đã nói về việc tiến lên phía trước, đón nhận tương lai bằng đức tin, coi những khoảng thời gian sóng gió như những cơ hội để phát triển về mặt thuộc linh và lựa chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta.