Tất cả các phiên họp sẽ được phát trực tiếp bằng hơn 70 ngôn ngữ trên trang phát sóng trực tiếp. (Chọn biểu tượng ngôn ngữ ở góc dưới bên phải trong trình đa phương tiện)

https://churchofjesuschrist.org/broadcasts?lang=vie

Tất cả các phiên họp sẽ được phát trực tiếp bằng hơn 30 ngôn ngữ. Hãy ghi và lưu giữ lại những câu hỏi đại hội và những câu trả lời đầy soi dẫn cho anh chị em trong ấn phẩm tháng 11 năm 2023.

Apple: https://apps.apple.com/app/gospel-library/id598329798

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lds.ldssa

Windows: https://www.microsoft.com/zh-hk/p/gospel-library/9wzdncrfj2k4?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab