All Articles

Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
Chào Mừng đến với Chức Vụ Kêu Gọi của Anh Chị Em!
Hướng Dẫn Những Người Tư Vấn của Tiểu Giáo Khu cho Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
Các Buổi Họp Phối Hợp của Tiểu Giáo Khu
Lập một Kế Hoạch của Tiểu Giáo Khu
Tổ Chức Công Việc Này
Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình
Người Lãnh Đạo Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình của Tiểu Giáo Khu
Đây là những kho tàng của lẽ thật mà sẽ dẫn dắt bất cứ ai đọc sách này bằng sự chân thành đối với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đang đến thăm Các Thánh Hữu và những người khác tại Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 21 tháng Mười Một năm 2019.
Các Thánh Hữu tại Việt Nam ‘rất quan trọng đối với tương lai [Giáo Hội], họ là những người tiền phong’ tại đất nước của họ
Anh chị Nelsons và Anh chị Christoffersons đã rời Utah cho giáo vụ bảy ngày đến thăm Đông Nam Á này. Các vị lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu sẽ đến thăm các quốc gia là cộng đồng sinh sống của khoảng 36.000 tín hữu Giáo Hội.