All Articles

Tôi Có Nên Chuẩn Bị cho Tiệc Thánh Không?
Tại đại hội trung ương tháng Tư năm 2022, Vị Tiên Tri kiêm Chủ Tịch Giáo Hội, Russell M. Nelson, đã khẩn nài về việc rao truyền hòa bình trong Chúa Giê Su Ky Tô qua công việc truyền giáo...
Là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể đưa ra một lời mời đầy yêu thương dành cho bạn bè của mình và tất cả các tín hữu ít gặp mà chúng ta biết và yêu thương, đến dự lễ Tiệc Thánh nơi mà tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy được yêu thương và xây đắp đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
“Các buổi lễ Tiệc Thánh là những cơ hội đặc biệt để được gần gũi với Đấng Cứu Rỗi. Để tận dụng tối đa kinh nghiệm này, chúng ta có thể làm gì để chuẩn bị bản thân mình tốt hơn?”
Tiếp Nhận Sự Mặc Khải Cá Nhân
Quyền Tự Quyết
Lòng Bác Ái
Lời Cầu Nguyện
Sách Mặc Môn, Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô
Các Tín Đồ của Đấng Ky Tô là Những Kẻ Giảng Hòa
Phục vụ giống như Đấng Ky Tô
Khắc phục sự yếu kém để trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn