Thánh Ca

  Thánh Ca

  19

  Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri

  (We Thank Thee, O God, for a Prophet)

  36

  1. Tạ ơn Chúa đã cho vị tiên tri dến cõi trần.

  Hầu chỉ giáo chúng con đến lúc sau cùng.

  Tạ ơn Chúa phúc âm ngày nay được truyền rao khắp

  Sáng soi trong tâm con lẽ chân thật.

  Cảm kích Chúa với tất cả những phước lành.

  Cùng tình yêu cao đẹp Ngài gởi mỗi ngày.

  Yêu mến Chúa với tất cả tấm chân thành.

  Và luôn vui thích vâng lời phán của Ngài.

   

  2. Một đôi lúc khó khăn, buồn lo, phiền ưu bủa vây.

  Dọa tan biến bao bình yên của tâm hồn.

  Chợt một ánh sáng hy vọng bật soi trong đêm tối

  Chúa tôi mang linh năng đến nơi rồi.

  Lòng không hoang mang hay có ý nghi ngờ.

  Từ bao lâu ta hằng minh chứng điều này.

  Người ác ý chống đối với kẻ ngay lành.

  Một ngày kia sẽ lâm hoàn cảnh tuyệt vọng.

   

  3. Lòng nay hân hoan ca tụng vinh quang trong phúc âm.

  Vì được biết Chúa hiện đưa dẫn mỗi ngày.

  Bật lên khúc hát khen ngợi lòng từ bi nhân ái.

  Đấng tôi chiêm ngưỡng chúc tán đêm ngày.

  Người trung tín sẽ bước thẳng nẻo ngay hẹp

  Của sự chân thật và sự sống muôn đời.

  Người chối bỏ Chúa với cả phúc âm Ngài.

  Chẳng được hưởng phước sống sung sướng bên Ngài.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>