Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  184

  Trên Thập Tự

  (Upon the Cross of Calvary)

  1. Thập tự ngàn xưa trên Gô-Gô-Tha

  Họ đã đóng đinh Giê Su.

  Huyết Chúa tuôn tràn hiến dâng linh hồn.

  Lời Ngài nêu linh nghiệm nay.

   

  2. Thập tự ngàn xưa Giê Su đã chết

  Để khắp muôn dân được trông:

  Chết trên thập tự Chúa mở con đường

  Vào nơi vĩnh viễn thượng thiên.

   

  3. Thập tự ngàn xưa Cứu Chúa đã chết

  Rồi tái sinh ba ngày sau.

  Hết thảy mọi người thấy phép nhiệm mầu

  Và vinh quang nơi Giê Su.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>