Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  320

  Chức Tư Tế Của Chúng Ta

  (Priesthood of Our Lord (Men))

  1. Anh em ơi thế gian hôm nay ưa 
  thích của cải ham mê danh tiếng
  Nào biết có chức tư tế lớn nhất 
  cao quý nhất cúa Chúa dành cho.

  2. Ta mang lấy áo bào thiêng liêng - Khi 
  xứng đáng nắm giữ chức tư tế 
  Và sống ngay chính để có Đức Thánh 
  Linh hướng dẫn mãi mãi cận kề.

  3. Ta luôn dấn bước mạnh mẽ hiên ngang 
  với ân phước của chức tư tế
  Thầy giảng, tư tế, trợ tế, anh cả, 
  đều quyết chí sống đức hạnh luôn. 

  << thánh ca trước trở lại mục lục