Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  208

  Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ

  (O Little Town of Bethlehem)

  1. Ô Bết Lê Hem ấp nhỏ này,

  Chốn ngươi thật an bình bấy

  Khi người đương giấc mê man không ngờ

  Ánh sao nhẹ lướt êm tơ.

  Ấy chốn phát châu quang đời đời

  Trong đường người đang tăm tối

  Bao xưa hy vọng kinh hãi đôi đường

  Đến nay gặp giữa đêm trường.

   

  2. Xưa khi Mari sanh Chúa Giê Su

  Chúng dân thảy thảy đều ngủ

  Thiên binh âu yếm nom con trời

  Bữa nay vừa mới ra đời.

  Các sứ thánh cao rao nhiệt thành

  Tin mừng đêm sinh con Thánh,

  Tôn vinh Thiên phụ danh sáng trên trời,

  Đất an bình phước cho người.

   

  3. Ô sao yên lặng, sao quá yên lặng

  Lúc ơn diệu vinh hiện xuống

  Hôm nay ơn ấy ban cho tâm nầy

  Cũng yên lặng giống như xưa.

  Dẫu Chist đến êm ru lặng bặt.

  Tuy đời tội ô hư mất.

  Nhưng ta ai người tâm tính nhu mì

  Christ vui ngự đến trị vì.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>