Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  175

  Hỡi Đức Chúa Trời Quang Cửu

  (O God, the Eternal Father)

  18

  1. Hỡi Đức Chúa Trời Quang Cửu,

  Cha hằng sống ngự mãi mãi cao.

  Cung Kính trong danh Giê Su,

  Nguyện thánh lễ này soi lòng con.

  Bánh nước này nguyện được phước ơn

  Cho thân này được trắng trong,

  Cho chúng con luôn ghi sâu là

  Cứu Chúa đã hiến nhục thân.

   

  2. Thế gian ít người được biết nghĩa

  Sự hiến mình chí thánh xưa.

  Bởi huyết Giê Su phơi ra, tội

  Lỗi của đàn con được tha,

  Nên ta hòa lòng làm chứng rằng

  Giê Su chịu đựng đớn đau,

  Mang Thánh Linh trong tim ta,

  Hiệp nhất hết mọi ý mọi lòng.

   

  3. Chúa Giê Su từ nơi hiển vinh

  Cao cả ngự xuống thế gian,

  Để cứu chuộc cho mọi người,

  Ngài phải chết trên cây thập tự.

  Khổ đau thật nhiều Ngài chết để

  Tội lỗi ta được thứ tha.

  Con biết Giê Su Ky Tô là

  Đấng đã được hứa từ xưa.

   

  4. Thánh thay chương trình của Chúa thật

  Tuyệt mỹ độc nhất trước nay.

  Để cứu chưộc được vẹn toàn.

  Ngài xuống thế, tự mang nhục thân.

  Chân đi đường dài vạn lối,

  Ngày đêm bên loài người khác chi,

  Công khó lớn lao bao nhiêu hoặc

  Thế giới này chết ngàn sau.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>