Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  163

  Chúa Ơi, Xin Ban Phước Cho Tôi Lúc Ra Về

  (Lord, Dismiss Us with Thy Blessing)

  1. Chúa hỡi nguyện Ngài ban tôi phước lành

  Vui trong tim tôi khi ra về.

  Xin hết mọi người hôm nay có tình

  Yêu của Ngài mang theo bên mình.

  Nguyện Ngài ban ơn mới xuống tôi luôn

  Ngày tôi đi qua chốn vắng hoang.

  Xin ban đầy lòng tôi ơn mới ngày

  Tôi đi qua bao chỗ vắng này.

   

  2. Khúc hát đầy mừng vui, ơn phước này

  Xin dâng Cha muôn câu cám ơn.

  Xin tim này được mang ơn cứu chuộc

  Xưa Chúa hy sinh cho nhân loài.

  Thành thật luôn tôi nhớ trung tín hoài.

  Nguyện Ngài cho tôi thấy lẽ ngay.

  Mãi mãi thành thật luôn trung tín nguyện

  Xin cho tôi thấy bao lẽ thật.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>