Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  141

  Giê Su Mặc Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

  (Jesus, The Very Thought of Thee)

  1. Giê Su mặc dầu nay chỉ niệm Ngài.

  Mà lòng càng thích vui thay.

  Huống đến lúc vô thiên cung gặp Ngài.

  Lại càng vui sướng xiết bao.

   

  2. Không văn chương nào không khúc nhạc hay.

  Tường thuật được Chúa vinh oai.

  Biết chẳng có chi so được danh Ngài.

  Một vị đã cứu nhân loại.

   

  3. Ai hoan nghinh Ngài ơn phước dường bao.

  Cuộc đời hạnh phúc thanh cao.

  Ái Đức Chúa tới cao sâu mực nào.

  Tường tận duy kẻ Chúa yêu.

   

  4. Duy Giê Su nguồn vui sướng lòng tôi.

  Cùng là phần thưởng tương lai.

  Chỉ Chúa vinh hiển cho tôi hiện thời.

  Đời đời chung sống bên Ngài.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>