Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  196

  Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn

  (Jesus, Once of Humble Birth)

  20

  1. Giê Su xưa sinh chỗ thấp hèn.

  Giờ ngự xuống thế gian vinh quang.

  Xưa Ngài đã đau khổ biết bao.

  Nay ngự xuống cai trị trần gian.

  Giờ ngự xuống thế gian trị vì.

   

  2. Xưa Chiên Con hiền dịu thấp hèn.

  Giờ trở nên vị Vua vinh hiển.

  Xưa bị chết trên cây thánh giá.

  Nay ngự xuống trong mây hiển vinh.

  Giờ trở nên vị Vua đời đời.

   

  3. Xưa Chiên Con rên xiết nhỏ lệ.

  Giờ hiện xuống thế gian vinh quang.

  Xưa bị dân Ngài chối bỏ đi.

  Nay cả thảy mọi người đều biết,

  Đều tôn kính vị Vua đời đời.

   

  4. Xưa Ngài cô độc bị bỏ mặc.

  Giờ được tôn trên ngôi cao sang.

  Xưa Ngài chịu đựng mọi khổ đau.

  Nay không gánh chịu nhiều điều khổ.

  Giờ trở nên vinh hiển đời đời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>