Thánh Ca

  Thánh Ca

  195

  Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

  (How Great the Wisdom and the Love)

  19

  1. Sự sáng, khôn ngoan lẫn với tình thương.

  Thấm đầy nước trời ở cao.

  Nên sai Giê Su giáng thế chịu chết.

  Thập tự huyết Chúa tràn tuôn.

   

  2. Dòng huyết Giê Su quý báu Ngài cho.

  Chẳng nề thân Ngài đớn đau.

  Quyết xóa ô dơ nên dâng đời

  Sống đem chuộc thế giới tội nô.

   

  3. Vì đã luôn theo thánh ý từ Cha,

  Giê Su thắng trận vẻ vang.

  Ý Chúa trên cao Giê Su hoàn tất.

  Tô đẹp thân xác Ngài mang.

   

  4. Chỉ lối ta đi dẫn bước từng giây.

  Mỗi điều mỗi lời phán ra

  Hướng dẫn ta đi ngay con đường sáng

  Đến gần Đức Chúa Trời ta.

   

  5. Tiệc Thánh hôm nay bánh nước này đây,

  Để cùng tưởng niệm xác thân

  Huyết Chúa, đã đổ trên thập tự giá.

  Tin nơi Cứu Chúa của ta.

   

  6. Thật vĩ đại, thật quá hiển vinh thay,

  Kế hoạch cứu chuộc thế gian!

  Cứu Chúa xót thương ban cho công lý,

  Hợp hòa chung với tình thương.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>