Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  170

  Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu Nguyện

  (God, our Father, Hear Us Pray)

  21

  1. Lạy Cha cầu cha giáng phước ơn đầy.

  Xin Cha nghe lời cầu khẩn thiết tha nay.

  Dựa nơi tinh thương của Đấng Cứu Rỗi.

  Nay ta được dùng bánh nước thánh ơn đầy.

   

  2. Lạy cha cầu Cha gởi xuống ân huệ.

  Xin Cha luôn gần bên soi sáng trên con.

  Giờ đây cùng chia xẻ bánh thánh ân.

  Nguyện được ơn Ngài mải trút xuống nơi này.

   

  3. Giờ phút này con uống nước trong sạch.

  Xin thân con được gần bên Thánh Linh Cha.

  Nguyện xin Ngài tha thứ lỗi chúng con.

  Ban ơn cho mọi cố gắng con mỗi ngày.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>