Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  96

  Con Yêu Dấu, Chúa Ở Bên Con

  (Dearest Children, God Is Near You)

  1.Con, nầy con, kìa Chúa luôn bên cạnh hoài.

  Canh chừng các con đém và ngày

  Chúa sẽ thấy nừng thương đân con ngoan

  Vì điêu lanh là điêu con theo

  Hãy luôn tin Ngài, hãy luôn tin Ngài,

  Chúa sẽ ban phước hạnh cho con.

   

  2. Con, này con, kìa Chúa sai thiên thần.

  Trông chừng những việc làm hâng ngày

  Ghi bao nhiêu lời hay hoặc ô dơ

  Mà hầng ngày từ lòng con ra

  Sống cho trong sạch sống cho trong sạch

  Ơn Chúa luôn cho người lòng ngay.

   

  3. Con, này con, lời Chúa bân cho con

  Qua lơi Thánh Linh ngự vào lòng

  Nếu ráng nhớ và theo lời Cha khuyên

  Ngày lại ngày lòng được vui tươi

  Hãy luôn trung thành, hãy luôn trong thành,

  Vói Chúa Cha, con vào Si Ôn

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>