* Phần âm thanh cho mục này không được cung cáp vì lý do bản quyền hoặc chưa có.

  * Phần âm thanh cho mục này không được cung cáp vì lý do bản quyền hoặc chưa có.

  5

  Phước Nguyện Từ Trời Xin Chảy vào Lòng

  (Come Thou Fount of Every Blessing)

  30

  1. Phước nguyện từ trời xin chảy vào lòng.

  Bật lên khúc ca nhớ ơn Ngài.

  Suối nhân từ hằng tuôn chảy vào lòng.

  Giục tôi thích vui hát một bài.

  Nguyện chỉ giáo tôi hát vang bỗng trầm.

  Hòa âm khen ngợi ngày và đêm.

  Tôi ca ngợi “Ồ! ân điển ngàn trùng.

  Vì yêu mến tôi Chúa cứu tôi”

   

  2. Mỗi ngày đều chịu ơn rất nặng nề.

  Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài.

  Khấn xin Ngài dùng dây ái từ này

  Buộc tim vẫn vơ tôi vào Ngài.

  Vì tôi thơ dại dễ luôn thất lạc

  Nhầm chân bước trên lối hiểm nguy.

  Kính dâng lòng này xin Chúa niêm phong.

  Nguyện được hiến dâng thẳng lên Ngài.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>