Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  191

  Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần

  (Behold the Great Redeemer Die)

  16

  1. Xem Giê Su Đấng Cứu Chuộc từ trần

  Để chuộc tội lỗi thế gian nhân loại.

  Chúa Cứu Thế đã hy sinh mạng Ngài.

  Chết trên thập tự huyết Ngài đổ ra.

  Ngài chính Đấng đã được hứa từ xưa.

   

  2. Dù người đời đối xử thật bạo tàn,

  Song Chiên con không oán than một lời.

  Chúng kết mão gai đội trên đầu Ngài.

  Chúng đóng đinh Ngài trên cây thập tự.

  Ngài đã chết để tội ta được tha.

   

  3. Dù rằng Ngài đã khổ đau thật nhiều,

  Song không hề than oán chi một lời.

  Chúa Thánh của tôi đã xong nhiệm vụ.

  Thánh ý của Cha được Ngài hoàn thành.

  Cảm kích Cứu Chúa đã hiến nhục thân.

   

  4. Tôn cao danh Đấng Cứu Chuộc loài người.

  Hôm nay dự Tiệc Thánh tưởng niệm Ngài.

  Cung kính trong danh Giê Su xin nguyện

  Bánh nước thánh này soi lòng của con.

  Tin nơi Cứu Chúa vâng giữ điều răn.

   

  5. Ngài từ trần để cứu chuộc loài người.

  Cả vũ trụ run rẩy khóc than Ngài.

  Ánh sáng phải rút lui trong hổ thẹn,

  Trước cái chết của Chúa Trời toàn năng.

  Cảm kích Cứu Chúa đã hiến nhục thân.

   

  6. Kìa Ngài hằng sống, sống mãi đời đời.

  Hôm nay khiêm nhu chúng con xin Ngài,

  Giúp chúng con vâng giữ ý định Ngài,

  Để cho thánh ý Ngài được hoàn thành,

  Nguyện tin nơi Chúa vâng giữ điều răn.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>