Âm Nhạc

  Âm Nhạc

  130

  Hãy Luôn Khiêm Nhường

  (Be Thou Humble)

  1. Hãy luôn khiêm nhường trong khi thấp hèn

  Rồi thì Chúa sẽ chăn dắt ta đi.

  Chăm sóc ta qua bàn tay ưu ái và nghe lời ta cầu xin.

  Hãy luôn khiêm nhường trong lời khấn cầu

  Rồi thì Chúa sẽ ban cho ơn lành.

  Ban phước để ta cảm thấy tâm hồn được bình an mãi trong Ngài.

   

  2. Hãy luôn khiêm nhường trong ơn kêu gọi

  Rồi thì Chúa sẽ giáo huấn cho ta.

  Để biết phục vụ con cái Ngài với tấm lòng chân thành tha thiết.

  Hãy luôn khiêm nhường trong khi mong đợi

  Rồi thì Chúa sẽ đến đón ta đi.

  Đưa dắt về nơi Thiên Quốc trên cao và cùng Ngài sống muôn đời.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>