Thánh Ca

  Thánh Ca

  68

  Bức Thánh Kiên Cố

  (A Mighty Fortress Is Our God)

  Chúa vốn bức thành kiên cố ta

  Với cánh tay quyền oai,che ta hoài.

  Đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu

  Đấng giúp chúng ta thắng mọi nguy cùng

  Ngài đã khắc phục trần gian.

  Tội nhân Ngài hằng cứu vớt oai Chúa rất đỗi lớn mạnh .

  Đấng sáng tạo hết muôn vật

  Chúa sẽ mãi ngự khắp trên muôn loài.

  << thánh ca trước trở lại mục lục thánh ca tiếp theo>>