Chi Nhánh Hà Nội

    Chi Nhánh Hà Nội

    Mở Google Map

    Chỉ Đường: Trên đường dọc Sông Tô Lich (đường Nguyễn Khang), gần cầu Tô Lịch, rẽ trái ở đường Trung Yên 3. Rẽ phải Trung Yên 9. Nhà Thờ bên phải (Nhà Số 2).

    Trở lại trang địa điểm