Thánh Thư và Sách Mặc Môn

  Thánh Thư và Sách Mặc Môn
  << Trở lại >>

  Chúng tôi yêu thích Kinh Thánh. Chúng tôi đọc và trân trọng nó như là lời của Thượng Đế. Khi Đức Chúa Cha phục hồi Giáo Hội của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith, Ngài cũng đã ban cho chúng tôi thêm thánh thư. Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế, giống như Kinh Thánh. Sách này là một biên sử cổ xưa được viết ra từ nhiều thế kỷ trước và được phiên dịch bởi quyền năng của Thượng Đế. Cùng với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn là một chứng thư khác làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô.

  Chúng tôi cũng xuất bản một quyển sưu tập những điều mặc khải và các tác phẩm đầy soi dẫn được ban cho qua Vị Tiên Tri Joseph Smith và những người kế nhiệm ông. Tài liệu này được gọi là Giáo Lý và Giao Ước. Chúng tôi rất biết ơn để có thêm lời của Thượng Đế. Những lời này hướng dẫn và ban phước cho gia đình chúng tôi trong những thời điểm khó khăn.


   

  << Đọc thêm
  về Joseph Smith

   

  Trở lại trang 
  niềm tin của chúng tôi

  Đọc thêm >> 
  về Những Tín Điều