Lời Cầu Nguyện

Thánh Thư

Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện (An Ma 37:37); Các ngươi phải luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong danh ta; (3 Nê Phi 18:19); Ngươi hãy khiêm nhường; rồi Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi, và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi (GLGƯ 112:10). 

Câu Hỏi

  • Lời cầu nguyện đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em như thế nào?
  • Cầu nguyện trong danh của Chúa Giê Su có nghĩa là gì?
  • Sự khiêm nhường và lòng biết ơn đóng vai trò gì trong việc nhận được những sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện?

Mục Tiêu

Lời cầu nguyện chân thành kết nối chúng ta với thiên thượng. Thượng Đế thiết tha mong muốn ban phước  cho chúng ta, nhưng một số phước lành chỉ đến khi chúng ta cầu xin. Để cầu nguyện như Chúa Giê Su đã cầu nguyện, chúng ta phải luôn sẵn lòng nói: “Ý Cha được nên.”

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài