Sự Dâng Hiến và Hy Sinh

Thánh Thư

Ta, là Chúa, đòi hỏi tấm lòng của con cái loài người (GLGƯ 64:22); Này, Ngài tự hiến thân mình làm vật hy sinh để chuộc tội cho tất cả những ai có một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối; ngoài ra, chẳng một ai khác có thể được các mục đích của luật pháp đáp ứng cả (2 Nê Phi 2:7).

Câu Hỏi

  • Chúng ta được đòi hỏi phải hy sinh theo những cách nào?
  • Anh chị em đã dâng hiến điều gì cho Chúa?
  • Tại sao một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối là điều thiết yếu để mang đến sự chuộc tội?

Mục Tiêu

Cha Thiên Thượng đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều, kể cả Con Độc Sinh Của Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trở về với Ngài khi chúng ta sẵn lòng dâng lên Ngài tất cả mọi điều, kể cả một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài