Quyền Tự Quyết

Thánh Thư

… vào ngày ta sáng tạo ra chúng … ta đã ban cho loài người quyền tự quyết (Môi Se 7:32); Chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này, để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa, Thượng Đế của họ, sẽ truyền lệnh cho họ chăng” (Áp Ra Ham 3:25).

Câu Hỏi

  • Tại sao việc tự do sử dụng quyền tự quyết của chúng ta là điều thiết yếu cho sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta?
  • Tại sao việc chúng ta phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của mình lại là chính đáng và công bằng?

Mục Tiêu

Quyền tự do lựa chọn là ân tứ quý báu nhất của chúng ta. Cách chúng ta sử dụng ân tứ đó sẽ xác định con người mà chúng ta sẽ trở thành, nơi mà chúng ta sẽ sống và sống với ai trong thời vĩnh cửu.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài