Đức Thánh Linh

Thánh Thư

Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi (Giăng 14:26); Đức Thánh Linh là Đấng thầy và Đấng mặc khải (2 Nê Phi 32:5; GLGƯ 8:2–3); Đức Thánh Linh là Đấng thánh hóa (3 Nê Phi 27:20).

Câu Hỏi

  • Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh?
  • Tiệc Thánh đóng vai trò gì trong việc vui hưởng sự hiện diện của Đức Thánh Linh?
  • Anh chị em thường cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh nhiều nhất là khi nào?

Mục Tiêu

Việc nhận được sự hướng dẫn, sự an ủi và lời chứng từ Đức Thánh Linh là đặc ân của tất cả những ai đã chịu phép báp têm và tôn trọng các giao ước đã lập với Chúa. Chúng ta hãy liên tục tìm kiếm các phước lành có được qua Đức Thánh Linh.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài