Kiên Trì Đến Cùng

Thánh Thư

Và nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến cùng thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế (GLGƯ 14:7); Đấng Ky Tô đã phán: Ta là luật pháp và là sự sáng. Hãy hướng về ta, và kiên trì đến cùng, rồi các ngươi sẽ sống; vì kẻ nào kiên trì đến cùng thì sẽ được ta ban cho cuộc sống vĩnh cửu

Câu Hỏi

  • Những trở ngại nào có thể khiến việc kiên trì đến cùng trở nên khó khăn?
  • Làm cách nào mà việc tập trung vào cuộc đời và sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi giúp tôi kiên trì đến cùng?
  • Tại sao việc kiên trì đến cùng là điều thiết yếu để nhận được cuộc sống vĩnh cửu?

Mục Tiêu

Khi chúng ta được sinh lại về phần thuộc linh, chúng ta trở thành những con người mới trong Đấng Ky Tô và được ban cho cơ hội để được thử thách và tiến triển đến cuộc sống vĩnh cửu.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài