Phép Báp Têm

Thánh Thư

Phép báp têm là điều cần thiết đối với chúng ta để bước vào vương quốc của Thượng Đế (Giăng 3:5; 2 Nê Phi 9:23–24; GLGƯ 84:74). Khi chịu phép báp têm, chúng ta giao ước để mang lấy danh của Chúa Giê Su Ky Tô, đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài (Mô Si A 18:8–10; 2 Nê Phi 31:13; GLGƯ 18:22–25; 20:37).

Câu Hỏi

  • Làm thế nào mà phép báp têm là sự sinh lại vào một cuộc sống mới ?
  • Làm thế nào mà phép báp têm của Đấng Ky Tô lại là một tấm gương cho chúng ta?
  • Các giao ước báp têm cụ thể mà chúng ta lập là gì?

Mục Tiêu

Phép báp têm là khởi đầu của một cuộc sống mới khi chúng ta được sinh lại một cách tượng trưng và được sinh lại vào một cuộc sống mới với tư cách là môn đồ của Đấng Ky Tô và được ràng buộc với Ngài bằng giao ước.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài