Tiệc Thánh

Thánh Thư

Ngài bèn lấy bánh bẻ ra và ban phước lành bánh, rồi Ngài trao cho các môn đồ (3 Nê Phi 18:3); Để họ được làm chứng cùng Cha, hỡi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, rằng họ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, để họ có thể được Thánh Linh của Ngài ở cùng họ” (GLGƯ 20:79).

Câu Hỏi

  • Điều thích hợp nào mà chúng ta nên suy ngẫm khi dự phần Tiệc Thánh?
  • Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị để dự phần Tiệc Thánh hằng tuần?
  • Tiệc Thánh ban phước cho cuộc sống của tôi như thế nào?

Mục Tiêu

Việc dự phần Tiệc Thánh hằng tuần ràng buộc chúng ta với Đấng Ky Tô với lòng biết ơn về sự hy sinh của Ngài. Chúng ta cần giao ước Tiệc Thánh để tăng trưởng về mặt thuộc linh và tiếp tục nhận được các phước lành thuộc linh.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài