Vâng Theo Các Giáo Lệnh của Thượng Đế

Thánh Thư

Có một luật pháp … mà theo đó mọi phước lành đều được căn cứ vào đó—và khi chúng ta nhận được bất cứ một phước lành nào từ Thượng Đế, thì đó là vì chúng ta tuân theo luật pháp mà phước lành này được căn cứ vào đó (GLGƯ 130:20-21) “Nếu ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta và kiên trì đến cùng thì ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế” (GLGƯ 14:7); “Ta, là Chúa, bị ràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán; nhưng khi các ngươi không làm theo những điều ta phán thì các ngươi chẳng được lời hứa hẹn nào cả.” (GLGƯ 82:10)

Câu Hỏi

  • Vâng lời có nghĩa là gì?
  • Làm thế nào sự vâng lời làm gia tăng sự tự do của chúng ta?
  • Những bài học tương đồng nào trong câu chuyện về giấc mơ của Lê Hi và giấc mơ của Nê Phi, mà dạy chúng ta về sự vâng lời và sự trung tín ?
  • Làm thế nào để chúng ta ràng buộc Thượng Đế khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình với Ngài?

Mục Tiêu

Các lệnh truyền của Chúa là những lời mời gọi để được hạnh phúc. Việc tuân theo các lệnh truyền bảo vệ chúng ta khỏi những nỗi buồn phiền do con người gây ra trong thế gian này, cho phép chúng ta vui hưởng các phước lành của Thánh Linh và sự bình an mà nó mang đến, và chuẩn bị chúng ta để trở về nơi hiện diện của Chúa.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài