Xin Ý Cha Được Nên, Chớ Không Theo Ý Tôi

Thánh Thư

Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6)

Câu Hỏi

  • Làm thế nào chúng ta có thể học cách tin cậy nơi Chúa trong lúc thuận lợi lẫn khó khăn?
  • Làm thế nào chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của Đấng Ky Tô và áp dụng điều đó vào cuộc sống của chúng ta trong những lúc khốn khó (mất đi người thân yêu, mất việc làm, ly dị, vân vân)?

Mục Tiêu

Khi chúng ta tin cậy nơi Chúa, chúng ta không bao giờ cô đơn hoặc không có bạn bè. Ngài trở thành nơi nương tựa cho tâm hồn của chúng ta và chúng ta sẽ biết rằng các lời hứa và giao ước của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta trở lại với Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài