Mời gọi tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm

Thánh Thư

Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15); Nhiều người bị ngăn cản khỏi lẽ thật vì họ không biết tìm thấy lẽ thật đâu cả. (GLGƯ 123:12); Điều cần thiết cho mỗi người nào đã từng được cảnh cáo thì phải cảnh cáo người lân cận của mình” (GLGƯ 88:81).

Câu Hỏi

  • Tại sao việc nghe phúc âm lại quan trọng đối với mỗi người?
  • Chúa đã chuẩn bị những đường lối khác nhau nào để chúng ta chia sẻ phúc âm?
  • Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ phúc âm theo những cách bình thường và tự nhiên?

Mục Tiêu

Chúng ta giảng dạy phúc âm cho gia đình và bạn bè của mình qua những điều chúng ta nói và làm. Những người lân cận chúng ta cần phải biết rằng chúng ta yêu thương họ trước khi chúng ta giảng dạy họ. Cha Thiên Thượng sẽ giúp chúng ta chia sẻ phúc âm khi chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài