Tôn Vinh Ngày Sa Bát

Thánh Thư

Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy (Sáng Thế Ký 2:2; Môi Se 3:2-3; Xuất Ê Díp Tô Ký 20:11); Các phước lành sẽ đến với tất cả những ai giữ ngày Sa Bát được thánh (GLGƯ 59:9-13; 16-20; 23).

Câu Hỏi

  • Giữ ngày Sa Bát được thánh có nghĩa là gì?
  • Những phước lành nào được hứa khi chúng ta giữ ngày Sa Bát được thánh?
  • Những sinh hoạt nào phù hợp cho ngày Sa Bát?

Mục Tiêu

Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ ngày Sa Bát được thánh; Sự tôn kính riêng cá nhân đối với ngày Sa Bát mang lại các phước lành và sự bình an cho cuộc sống của chúng ta.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài