Chăm sóc cho những người hoạn nạn

Thánh Thư

Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa (Ma Thi Ơ 25:34-46); Xin xem thêm chuyện ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành (Lu Ca 10:30-37).

Câu Hỏi

  • Sự liên kết giữa việc nhịn ăn, của lễ nhịn ăn, và chăm sóc cho những người hoạn nạn là gì?
  • Làm thế nào chúng ta có thể yêu thương và chăm sóc cho mọi người mặc cho các tội lỗi và sai lầm của họ?
  • Làm thế nào anh chị em có thể chăm sóc cho những người mà anh chị em được chỉ định để phục sự?

Mục Tiêu

Đấng Cứu Rỗi là tấm gương của chúng ta về cảm nghĩ và cách đối đãi với những người khác. Ngài yêu thương và phục vụ tất cả mọi người. Chúng ta có thể phát triển lòng bác ái và tình yêu thương dành cho mọi người bằng cách noi theo tấm gương của Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài