Yêu Thương Người Khác – Điều Răn Lớn Thứ Hai

Thánh Thư

Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình (Ma Thi Ơ 22:39); “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34).

Câu Hỏi

  • Những người khác đã thể hiện tình yêu thương của họ dành cho anh chị em như thế nào và điều đó đã ảnh hưởng đến anh chị em ra sao?
  • Thượng Đế kỳ vọng chúng ta đối đãi với các anh chị em của mình như thế nào và tại sao?
  • Chúng ta nhận được những phước lành nào khi chúng ta tìm cách để yêu thương kẻ thù của mình?

Mục Tiêu

Khi chúng ta yêu thương giống như Đấng Ky Tô đã yêu thương, chúng ta sẽ quên bản thân mình và phục vụ người khác bằng sự tử tế, tha thứ và khoan dung đối với những yếu kém của người khác.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài