Với một Niềm Hy Vọng Hết Sức Xán Lạn

Thánh Thư

Vậy nên, các người phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức xán lạn, và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các người tiến tới, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì đến cùng, này, Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu (2 Nê Phi 31:20).

Câu Hỏi

  • Anh chị em đã tìm thấy niềm hy vọng nơi sự chuộc tội của Đấng Ky Tô như thế nào?
  • Làm thế nào anh chị em có thể không đánh mất hy vọng giữa những khó khăn thử thách?
  • Việc có niềm hy vọng hết sức xán lạn có nghĩa là gì và tại sao niềm hy vọng lại quan trọng?

Mục Tiêu

Hy vọng được quay trở lại và sống với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su là ngọn hải đăng mà từ đó chúng ta không bao giờ được rời khỏi sự tập trung của mình. Việc có niềm hy vọng đó, có thể neo giữ chúng ta trong những thử thách của cuộc đời.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài