Sự Tha Thứ

Thánh Thư

Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha thiên thượng của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi; Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. (3 Nê Phi 13:14-15; GLGƯ 64:9); Ta là Chúa tha tội, và thương xót những ai biết thú tội của mình bằng tấm lòng khiêm nhường (GLGƯ 61:2).

Câu Hỏi

  • Những tấm gương nào trong thánh thư nói về sự tha thứ?
  • Làm thế nào mà Đấng Ky Tô là tấm gương hoàn hảo về sự tha thứ?
  • Làm thế nào tôi có thể vượt qua sự oán giận và tha thứ nếu một người nào đó đã cố làm tổn thương tôi?
  • Sự tha thứ đã ban phước cho cuộc sống của tôi như thế nào?

Mục Tiêu

Đấng Ky Tô đã trả giá cho các tội lỗi của chúng ta để chúng ta được tha thứ; Chúng ta phải tha thứ cho người khác để được tha thứ.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài