Các Tín Đồ của Đấng Ky Tô là Những Kẻ Giảng Hòa

Thánh Thư

Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời ( Ma Thi Ơ 5: 9); Ta để lại sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi ( Giăng 14:27).

Câu Hỏi

  • Làm thế nào mà Đấng Ky Tô là tấm gương hòa giải hoàn hảo?
  • Làm thế nào tôi có thể tìm thấy bình an trong một thế giới đầy hỗn loạn?
  • Tôi có thể làm gì để tạo sự bình an ở những nơi hỗn loạn?

Mục Tiêu

Đấng Ky Tô là cội nguồn của sự bình an. Chúng ta mang sự bình an của Ngài vào cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác khi chúng ta yêu thương, phục vụ và noi theo Ngài.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài