Phục vụ giống như Đấng Ky Tô

Thánh Thư

Và này, tôi nói với các người những điều này là để các người có thể học sự thông sáng; để các người hiểu rằng, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy (Mô Si A 2:17); Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta ( Giăng 13: 34-35).

Câu Hỏi

  • Làm thế nào mà Đấng Ky Tô là tấm gương hoàn hảo về sự phục vụ?
  • Làm thế nào tôi có thể cố gắng để phục vụ người khác một cách vô vị kỷ?
  • Việc phục vụ giống như Đấng Ky Tô đã ban phước cho cuộc sống của tôi như thế nào?

Mục Tiêu

Chúng ta hết lòng yêu thương những việc và những người mà chúng ta phục vụ. Việc đặt Đấng Ky Tô làm trọng tâm trong sự phục vụ sẽ thay đổi chúng ta.

 

Trở Lại Việc Chọn Đề Tài