Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng 1 năm 2024)

Việc Học Sách Mặc Môn và Giáo Lý Chứa Đựng Trong Sách Có Thể Củng Cố Đức Tin của Tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, hối cải, và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này có chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hữu.

Anh Cả Nithya Kumar Sunderraj
Anh Cả Nithya Kumar Sunderraj Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Chúng ta đã được Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh phải “dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy” (Giăng 5:39).  Để học về Ngài, biết Ngài, và lắng nghe Ngài, chúng ta phải siêng năng nghiên cứu thánh thư, đặc biệt là Sách Mặc Môn, vì đây là “cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta” (Joseph Smith, in History of the Church, 4:461).

Tôi nhớ rất rõ những ngày tháng chăm chỉ đọc Sách Mặc Môn vào năm 2005. Khi tôi chấp nhận lời mời từ Chủ Tịch Gordon B Hinckley, lòng tôi tràn ngập niềm vui, đức tin và chứng ngôn của tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô được củng cố, và quan điểm của tôi đã thay đổi, từ việc chỉ đơn thuần đọc thánh thư thành tra cứu thánh thư. Kể từ khi chịu phép báp têm, tôi đã đọc Sách Mặc Môn nhiều lần, nhưng tôi muốn chân thành thừa nhận rằng tôi đã coi nhẹ việc đọc Sách Mặc Môn trong một thời gian dài, tôi chủ yếu đọc lướt để hoàn thành việc học thánh thư, hiếm khi nào tôi hiểu được giáo lý chứa đựng bên trong. Nhưng một lời mời từ vị tiên tri của Chúa đã giúp tôi siêng năng tra cứu thánh thư để tìm tòi những lẽ thật minh bạch và quý giá, và gợi nhớ tôi về điều mà tiên tri Nê Phi đã dạy: “ta sẽ đem lại cho họ một phần lớn phúc âm của ta, là phần phúc âm minh bạch và quý giá” (1 Nê Phi 13:34).

Ban đầu, tôi tập trung vào khía cạnh lịch sử và các nhân vật yêu thích của tôi, những nhân vật này dần thay đổi theo thời gian, bắt đầu từ Nê Phi đến Ê Nót, A Bi Na Đi đến An Ma, An Ma Con đến Am Môn, Hê La Man đến Mô Rô Ni. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng nhân vật trung tâm của Sách Mặc Môn chính là Chúa Giê Su Ky Tô. Ngay từ đầu, các tiên tri đã nói tiên tri về sự giá lâm của Đấng Ky Tô, nỗi đau, cái chết, và sự phục sinh của Ngài. Chứng ngôn của tôi được củng cố khi tôi học được từ những vật thể và nhân vật hướng tới Đấng Ky Tô, chẳng hạn như Cây Sự Sống, Quả Cầu Liahona, Cây Ô Liu, và Tiên Tri A Bi Na Đi. Mỗi người là một hình bóng của Đấng Ky Tô, xác nhận lời tuyên bố này từ trang tựa của Sách Mặc Môn, rằng đó là để “thuyết phục cho người Do Thái và người Dân Ngoại tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu.”

Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã khẳng định rằng


“Mỗi thánh hữu Ngày Sau nên coi việc nghiên cứu cuốn sách này là mục tiêu cần theo đuổi suốt đời”

Chủ Tịch Ezra Taft Benson

Tôi khuyến khích thế hệ đang vươn lên hãy đọc Sách Mặc Môn, vì mỗi lần đọc sách này, chúng ta sẽ đến gần Thượng Đế hơn, và chúng ta biết rằng sự cứu rỗi chỉ đến qua sự chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Sách Mặc Môn mang lại sự minh bạch cho những lẽ thật như Kế Hoạch Hạnh Phúc và sứ mệnh thiêng liêng của Đấng Ky Tô cũng như tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. Các tín hữu của giáo hội nên dành thời gian đọc Sách Mặc Môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, sự hối cải và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hữu.

Sách Mặc Môn dạy bài học về sự vâng lời, đó là luật pháp thượng thiên đầu tiên. Lê Hi, một tôi tớ trung thành đã tuân theo lệnh truyền của Chúa. Với lòng can đảm, ông đã bỏ lại tất cả của cải và nhà cửa của mình để hành trình trong vùng hoang dã cùng gia đình, trải qua đói khát, mệt mỏi, và vất vả, nhưng sau đó ông đã được ban phước. Như đã được ghi trong Sách Mặc Môn: “Và chuyện rằng, ông là người biết vâng lời Chúa, vậy nên ông làm theo lời Chúa truyền dạy.” (1 Nê Phi 2:3).

Sách Mặc Môn cũng kể nhiều câu chuyện về những người đã trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng, những người đã chân thành hối cải và trở thành công cụ trong tay Thượng Đế. Một sự biến đổi mạnh mẽ như vậy đã xảy đến với An Ma Con, người từng tìm cách phá hủy giáo hội của Thượng Đế. Sau khi được thiên sứ viếng thăm, ông đã thành tâm hối cải, trở thành một người truyền giáo đầy quyền năng và là người truyền đạt của Chúa. Về sau, ông cũng thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của vai trò làm cha bằng cách dạy dỗ các con trai mình khi chúng bước vào những đường lối đồi trụy của thế gian. Lời khuyên của ông đã tạo ra một sự thay đổi trong lòng chúng, chúng đã hối cải và trở thành những chiến binh dũng cảm trong vương quốc của Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều được ban cho những cơ hội tương tự trong cuộc sống để tái sinh về mặt thuộc linh.

Dân Am Môn, dân An Ti Nê Phi Lê Hi là những tấm gương tuyệt vời về sự tha thứ. Từng là một dân tộc hung hãn, họ đã chấp nhận Đấng Ky Tô, cải đạo theo Chúa và sau đó thể hiện lòng can đảm lớn lao bằng cách tha thứ cho kẻ thù của mình. Khi dân La Man phát động chiến tranh chống lại họ, họ đã chọn không chiến đấu mà chôn vũ khí của mình sâu đến mức ngay cả khi bị khiêu khích, họ cũng không thể đào lên được, mà thay vào đó họ chọn hi sinh trong Đấng Ky Tô.

Studying the Book of Mormon and Its Doctrine Can Strengthen My Faith in Jesus Christ

Sách Mặc Môn được bảo tồn và viết cho thời kỳ của chúng ta. “Ai uống nước ta… thì chẳng hề khát nữa” (Giăng 4:14). Sách Mặc Môn là một quyển sách chân chính, cuốn sách này là một giao ước mới và là một chứng thư khác về Đấng Ky Tô. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy nghiên cứu Sách Mặc Môn với chủ ý thực sự; sách sẽ đưa anh chị em đến gần Thượng Đế hơn và giúp anh chị em cảm nhận được tình yêu thương và quyền năng của Ngài.