Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (tháng chín 2023)

Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ

Chúng ta có thể cho Chúa thấy chúng ta yêu thương Ngài qua việc hội đủ điều kiện để có và luôn mang theo một giấy giới thiệu đền thờ.

Anh Cả Stephen Chee Kong Lai
Anh Cả Stephen Chee Kong Lai Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Trong một vài dịp, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã chia sẻ với các tín hữu của Giáo Hội hai thứ mà ông luôn mang theo trong túi của mình: giấy giới thiệu đền thờ của ông và “cuốn sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (“2 Thứ Chủ Tịch Uchtdorf Luôn Mang Theo Bên Mình,” LDS Living, ngày 16 tháng Mười Hai năm 2007). Là các tín hữu của Giáo Hội, liệu chúng ta cũng có một giấy giới thiệu đền thờ trong túi, ví, túi xách tay của mình hay nơi nào đó chúng ta có thể dễ dàng thấy được không?

Tại sao việc chúng ta nên có một giấy giới thiệu đền thờ còn hiệu lực là vô cùng quan trọng?
Chủ Tịch Howard W. Hunter đã giải thích rằng, “Ước muốn lớn nhất trong tấm lòng tôi là việc có được mọi tín hữu của Giáo Hội xứng đáng để bước vào đền thờ. Chúa sẽ rất hài lòng nếu mọi tín hữu thành niên xứng đáng để có—và mang—một giấy giới thiệu đền thờ còn hiệu lực (Howard W. Hunter, “Exceeding Great and Precious Promises,” Ensign, tháng Mười Một năm 1994, trang 8). Chúng ta có thể cho Chúa thấy chúng ta yêu thương Ngài qua việc hội đủ điều kiện để có và luôn mang theo một giấy giới thiệu đền thờ.

Ngoài ra, Chúa kỳ vọng chúng ta suy ngẫm về sự thanh khiết và thánh thiện của Ngài trong cuộc sống ngay chính của mình. Ngài thanh khiết, thánh thiện cũng như đền thờ của Ngài vậy, và việc trở nên xứng đáng cho một giấy giới thiệu đền thờ cho Chúa thấy chúng ta đang cố gắng sống một cuộc sống thánh thiện. Anh Cả Ronald A. Rasband đã dạy rằng “Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em phản ánh ý định sâu sắc, thuộc linh rằng anh chị em đang cố gắng sống theo luật pháp của Chúa và yêu thích những gì Ngài yêu thích: tính khiêm nhường, sự hiền lành, tính kiên định, lòng bác ái, sự can đảm, lòng trắc ẩn, sự tha thứ và vâng lời. Và anh chị em cam kết với những tiêu chuẩn đó khi anh chị em ký tên vào giấy giới thiệu thiêng liêng đó. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em sẽ mở ra cánh cổng thiên thượng cho anh chị em và những người khác với các nghi lễ và giáo lễ có ý nghĩa vĩnh cửu” (Ronald A. Rasband, “Được Giới Thiệu với Chúa,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 23).
 


“Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em phản ánh ý định sâu sắc, thuộc linh rằng anh chị em đang cố gắng sống theo luật pháp của Chúa và yêu thích những gì Ngài yêu thích: tính khiêm nhường, sự hiền lành, tính kiên định, lòng bác ái, sự can đảm, lòng trắc ẩn, sự tha thứ và vâng lời. Và anh chị em cam kết với những tiêu chuẩn đó khi anh chị em ký tên vào giấy giới thiệu thiêng liêng đó. Giấy giới thiệu đi đền thờ của anh chị em sẽ mở ra cánh cổng thiên thượng cho anh chị em và những người khác với các nghi lễ và giáo lễ có ý nghĩa vĩnh cửu”

Ronald A. Rasband

Từ khi trở thành Chủ Tịch của Giáo Hội, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây cất đền thờ, sự xứng đáng với đền thờ, và việc thờ phượng trong đền thờ trong mọi kỳ đại hội trung ương. Ông nói lên ý nghĩ và ước muốn của Đấng Thầy là Chúa Giê Su Ky Tô của chúng ta. Chúng ta hãy dừng thái độ tùy tiện trong việc phớt lờ đi lời khẩn nài liên tục của Chúa đến chúng ta để trở nên xứng đáng với đền thờ.

Chủ Tịch Nelson đã khuyên dạy chúng ta rằng, “Đền thờ là phần quan trọng nhất trong việc củng cố đức tin và sức mạnh thuộc linh của chúng ta vì Đấng Cứu Rỗi và giáo lý của Ngài chính là trọng tâm của đền thờ. Mọi điều được giảng dạy trong đền thờ, qua sự chỉ dẫn và qua Thánh Linh, gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô. Các giáo lễ thiết yếu của Ngài kết nối chúng ta với Ngài qua các giao ước của chức tư tế thiêng liêng. Rồi khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình, Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng chữa lành và củng cố của Ngài. Và ôi, chúng ta sẽ cần quyền năng của Ngài biết bao trong những ngày sắp tới. (Russell M. Nelson, “Đền Thờ và Nền Móng Thuộc Linh của Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 93-94).
 

Tầm Quan Trọng của việc Có một Giấy Giới Thiệu Đền Thờ

Nếu như anh chị em không cảm thấy xứng đáng cho một giấy giới thiệu đền thờ thì sao? Hãy đừng chần chừ để gặp vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của mình. Nếu như anh chị em không cảm thấy gấp rút để có một giấy giới thiệu đền thờ thì sao? Hãy cầu nguyện nhiệt thành lên Cha Thiên Thượng của anh chị em để soi sáng tâm trí và tấm lòng của mình để có một ước muốn đi đến đền thờ và đừng chần chừ để gặp vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của mình. Ngay cả khi nếu anh chị em không hội đủ điều kiện cho một giấy giới thiệu đền thờ sau khi gặp vị lãnh đạo chức tư tế của mình, xin chớ tuyệt vọng. Hãy hân hoan rằng anh chị em đã bắt đầu cho một khởi đầu mới khi anh chị em cố gắng hướng đến sự hối cải của mình, được chỉ dẫn để bước đi trên con đường giao ước một lần nữa.

Chủ Tịch Nelson khuyên dạy thêm rằng, “Sự xứng đáng cá nhân để vào nhà của Chúa đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị thuộc linh của cá nhân. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa thì mọi việc đều có thể thực hiện được. …công việc chuẩn bị như vậy mang lại vô số phước lành trong cuộc sống này và những phước lành phi thường cho cuộc sống mai sau, kể cả sự tồn tại của đơn vị gia đình anh chị em trong suốt thời vĩnh cửu “trong một trạng thái hạnh phúc bất tận.”” (Mô Si A 2:41; Russell M. Nelson, “Lời Bế Mạc,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 121-122).


Nếu không có giấy giới thiệu đền thờ, chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp của đền thờ ở bên ngoài nhưng không bao giờ có thể thấu hiểu được kế hoạch hạnh phúc thiêng liêng của Cha Thiên Thượng. Khi chúng ta ở bên trong đền thờ của Chúa, chúng ta có thể cảm thấy vinh quang, tình yêu thương, sự bình an, quyền năng, và sự hiện diện của Ngài. Bên trong đền thờ chúng ta có thể thỉnh cầu những lời hứa mà Ngài đã hứa với các môn đồ của Ngài, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Những phước lành như vậy được ban cho chúng ta để trải nghiệm và chúng ý nghĩa hơn của bất cứ sự giàu có nào trên thế gian.

Đấng Cứu Rỗi mời gọi mỗi chúng ta đến với ngôi nhà thánh thiện của Ngài. Lời khẩn nài của Ngài tới chúng ta luôn luôn là hôm nay, ngay lập tức, ngay tức khắc, và ngay bây giờ. Hãy trở nên xứng đáng để có và giữ một giấy giới thiệu đền thờ, sau đó đến đền thờ thánh của Ngài và thỉnh cầu các phước lành vĩnh cửu của anh chị em. Cầu xin cho chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Ngài để chạy đến với Ngài một cách nhanh chóng và hân hoan.