Sứ Điệp của Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

  Các phước lành đến từ Sách Mặc Môn

  Đây là những kho tàng của lẽ thật mà sẽ dẫn dắt bất cứ ai đọc sách này bằng sự chân thành đối với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

  Anh Cả Robert K.William
  Anh Cả Robert K.William Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

  Vị Tiên Tri Joseph Smith, người phiên dịch Sách Mặc Môn, đã nói: “Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.” Tôi làm chứng cùng vị tiên tri rằng điều này là thật. Quyển sách này chứa đựng sự trọn vẹn của phúc âm. Những lẽ thật bị mất  đã được phục hồi. Giáo lý của Đấng Ky Tô được khẳng định lại một cách vững vàng. Chúng ta học hỏi nhiều hơn về sự chuộc tội và sự phục sinh của Đấng Cứu Rỗi. Đây là những kho tàng của lẽ thật mà sẽ dẫn dắt bất cứ ai đọc sách này bằng sự chân thành đối với Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

  Trong số nhiều khía cạnh của quyển sách này, tôi chỉ muốn tập trung chú ý vào ba lẽ thật.

  1. Sách Mặc Môn có quyền năng để thay đổi cuộc sống con người

  Một trong những điều đầu tiên mà tôi khám phá ra khi đọc Sách Mặc Môn là nó có quyền năng để thay đổi cuộc sống của con người. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi khi tôi đọc quyển sách vào lúc tôi còn là một cậu thiếu niên thậm chí là trước khi gia nhập vào Giáo Hội. Hằng đêm khi tôi quỳ xuống và cầu nguyện lên Thượng Đế, tôi cảm thấy thánh linh trút xuống trên tôi. Lệ tuôn tràn trong đôi mắt tôi, và tôi đã cảm nhận tình yêu thương của Thượng Đế. Tôi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm với sự bình an và hạnh phúc tràn đầy.

  Chủ tịch Ezra Taft Benson đã nói: “Đó không chỉ là việc Sách Mặc Môn giảng dạy chúng ta lẽ thật, mặc dù nó thật sự làm điều đó. Đó không chỉ là việc Sách Mặc Môn làm chứng về Đấng Ky Tô, mặc dù nó cũng thật sự làm điều đó. Nhưng có một điều còn hơn thế nữa. Đó là quyền năng trong quyển sách mà sẽ bắt đầu tác động vào trong cuộc sống của anh chị em ngay thời khắc mà anh chị em bắt đầu nghiêm túc học hỏi về quyển sách này. Anh chị em sẽ tìm được quyền năng lớn lao hơn để chống lại sự cám dỗ. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để tránh khỏi sự lừa gạt. Anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để đứng vững trên con đường thẳng và hẹp.” Chính vì lý do này mà các vị tiên tri thời hiện đại đã luôn thách thức chúng ta đọc Sách Mặc Môn và cảm nhận một lần nữa quyền năng tác động từ nó. Các gia đình trở nên vững mạnh hơn khi họ đọc sách này cùng nhau.


  Khi một đứa trẻ bắt đầu đọc sách Mặc Môn và say mê với lòng can đảm của A Bi Na Đi hoặc cuộc hành quân của 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi, thì chúng ta cũng có thể nhỏ nhẹ nói thêm rằng Chúa Giê Su là nhân vật chính và ở khắp mọi nơi trong quyển sách kỳ diệu này. Ngài là sự soi dẫn toàn diện trong hầu hết mọi trang sách và mang lại mối liên kết cho tất cả các nhân vật khác đang xây đắp đức tin trong đó.

  Anh cả Jeffery R.Holland

  2. Chúa Giê Su Ky Tô là trọng tâm của quyển sách này – Đây là một chứng thư khác về Ngài

  Mặc dù được đặt theo tên vị tiên tri và sử gia Mặc Môn, người mà đã trích dẫn và tóm lược những lời nói của các vị tiên tri thời xưa, nhưng quyển sách được đặt trọng tâm vào Chúa Giê Su Ky Tô. Một trong những mục đích chính của Sách Mặc Môn là “để thuyết phục cho người Do Thái và người Dân Ngoại tin rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Thượng Đế Vĩnh Cửu, đã biểu hiện cho tất cả các quốc gia biết.” Sách này là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô và giáo vụ của Ngài giữa dân chúng ở lục địa Mỹ Châu. Biến cố quan trọng nhất được ghi lại trong Sách Mặc Môn là sự hiện đến của Chúa Giê Su Ky Tô cùng người dân Mỹ Châu ngay sau khi Ngài phục sinh. Ngài đã thiết lập cách thức làm phép báp têm với sự minh bạch và giảng dạy dân chúng tình yêu thương và lòng bác ái. Ngài cũng ban phước và chữa lành tất cả những người bệnh tật và đau khổ. Ngài tổ chức Giáo Hội của Ngài và giảng dạy giáo lý của Đấng Ky Tô.

  Anh cả Jeffery R.Holland đã nói trong một đại hội trung ương gần đây rằng: “Khi một đứa trẻ bắt đầu đọc sách Mặc Môn và say mê với lòng can đảm của A Bi Na Đi hoặc cuộc hành quân của 2.000 chiến sĩ trẻ tuổi, thì chúng ta cũng có thể nhỏ nhẹ nói thêm rằng Chúa Giê Su là nhân vật chính và ở khắp mọi nơi trong quyển sách kỳ diệu này. Ngài là sự soi dẫn toàn diện trong hầu hết mọi trang sách và mang lại mối liên kết cho tất cả các nhân vật khác đang xây đắp đức tin trong đó.” Quyển sách này hoàn toàn tập trung về Đấng Cứu Rỗi cũng như Ngài đã và sẽ luôn là trọng tâm của quyển sách này, và là trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta.”

  Các phước lành đến từ Sách Mặc Môn

  3. Đức Thánh Linh làm chứng về quyển sách này

  Mục đích của nhân vật thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn là làm chứng về “lẽ thật của tất cả mọi điều.” Ngài cũng “làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”  Một người có thể nhận được chứng ngôn vững chắc về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô chỉ duy nhất bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Mô Rô Ni, con trai của tiên tri Mặc Môn, đưa ra lời hứa về việc làm thế nào một người có thể nhận được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn. Ông nói: “Và khi nào các người nhận được những điều này, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem những điều này có thật không; và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.” Đức Thánh Linh làm chứng cho tất cả các lẽ thật.

  Tôi long trọng làm chứng rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế cho chúng ta. Nó là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi nếu chúng ta đọc nó hằng ngày. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

  Chú thích:

  1. Lời Giới Thiệu, Sách Mặc Môn
  2. Ezra Taft Benson, “Sách Mặc Môn – Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta”, Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 1986
  3. Trang tựa của Sách Mặc Môn
  4. Jeffrey R. Holland, “Sứ Điệp, Ý Nghĩa, và Đám Đông,” Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2019
  5. Xin xem Mô Rô Ni 10:5
  6. Xin xem 2 Nê Phi 31:18
  7. Xin xem Mô Rô Ni 10:4