Sứ Điệp của Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á

Tên Đúng của Giáo Hội

Chúng ta sẽ có sự hiểu biết và quyền năng của Thượng Đế để giúp chúng ta mang các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc và chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa.

Anh Cả David P. Homer
Anh Cả David P. Homer thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Châu Á

Chị Homer và tôi đã được ban phước với sáu người con tuyệt vời. Khi mỗi người con được sinh ra, chúng tôi suy ngẫm những cái tên mà sẽ được đặt cho chúng. Đó là trường hợp với hai người con gái sinh đôi của chúng tôi mà chúng tôi đã quyết định cho mỗi đứa mang tên của một trong những người bà của chúng. Chúng tôi làm điều này để thể hiện sự kính trọng dành cho bà của chúng, mong rằng tên của họ sẽ soi dẫn chúng làm điều tốt giống như những người bà của chúng.

Trong một vài cách thức, chúng tôi giống như tiên tri Hê La Man. Ông và vợ của mình đã được ban phước với hai người con trai mà họ đặt tên là Nê Phi và Lê Hi. Khi những người con trai này lớn lên, Hê La Man giải thích với họ rằng: “Cha đã đặt tên các con theo tên các tổ phụ đầu tiên của chúng ta là những người đã rời bỏ xứ Giê Ru Sa Lem ra đi; và cha làm như vậy là để khi các con nhớ đến tên mình thì các con nhớ đến họ; và khi các con nhớ đến họ thì các con sẽ nhớ đến những việc làm của họ; và khi các con nhớ đến những việc làm của họ, thì các con sẽ biết được tại sao người ta đã nói, và cũng đã viết ra, là những việc làm của họ tốt đẹp.”1

Hê La Man đã hiểu rằng tên gọi có thể có quyền năng. Những cái tên nhắc nhở chúng ta biết chúng ta là ai và soi dẫn chúng ta muốn trở thành người như thế nào. Có lẽ điều đó là một lý do mà chúng ta được khuyến khích để mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô2 và lý do mà Chủ Tịch Nelson gần đây đã yêu cầu chúng ta sử dụng tên gọi đúng của Giáo Hội.


Khi loại bỏ tên Ngài ra khỏi Giáo Hội của Ngài, thì chúng ta đang vô tình loại bỏ Ngài, mà Ngài chính là trọng tâm chính yếu của cuộc sống chúng ta.

Chủ Tịch Russell M. Nelson

Trong Đại Hội Trung Ương tháng Mười năm 2018 của Giáo Hội, Chủ Tịch Nelson đã “đưa ra một lời tuyên bố về việc gọi đúng tên Giáo Hội. Tôi đã làm như vậy vì Chúa đã cho tôi biết về tầm quan trọng của cái tên mà Ngài đã đặt cho Giáo Hội của Ngài, chính là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.”3 Chủ Tịch Nelson đã nói rằng nỗ lực này không phải là thay đổi tên, không phải là thay đổi danh hiệu, không phải là chỉnh trang bề ngoài, không phải là một ý thích chợt nảy ra và cũng không phải là một điều nhỏ nhặt tầm thường…Thay vào đó, đây là một sự sửa đổi. Đó là lệnh của Chúa.4

Vì vậy, chúng ta cần làm tất cả những gì mình có thể để giúp bản thân, và những người khác, khi nhắc đến Giáo Hội sẽ sử dụng tên được chính Chúa ban cho. Chủ Tịch Nelson đã lưu ý: “Việc loại bỏ tên của Chúa ra khỏi Giáo Hội của Chúa là một chiến thắng lớn cho Sa Tan. Khi loại bỏ tên của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta đang khéo léo chối bỏ tất cả những gì Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho chúng ta—ngay cả Sự Chuộc Tội của Ngài…Khi loại bỏ tên Ngài ra khỏi Giáo Hội của Ngài, thì chúng ta đang vô tình loại bỏ Ngài, mà Ngài chính là trọng tâm chính yếu của cuộc sống chúng ta. 5

Tôi đã cảm nhận được quyền năng của sự thay đổi này trong cuộc sống của tôi. Khi các trang mạng, địa chỉ thư email và những phương tiện truyền thông khác cũng thay đổi theo tên đúng của Giáo Hội, tôi đã được nhắc nhở rằng đây là Giáo Hội của Ngài và rằng tôi tìm kiếm để đi theo Ngài. Tôi cũng được nhắc nhở rằng Chủ Tịch Nelson đã hứa đến những phước lành khi chúng ta làm phần việc của mình.

Tên Đúng của Giáo Hội

Chủ Tịch Nelson đã nói rằng: “Anh chị em thân mến, tôi hứa với anh chị em rằng nếu chúng ta cố gắng hết sức để phục hồi lại đúng tên của Giáo Hội của Chúa, thì Ngài là Đấng, mà Giáo Hội này thuộc vào, sẽ trút quyền năng và các phước lành của Ngài xuống Các Thánh Hữu Ngày Sau, theo cách mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta sẽ có sự hiểu biết và quyền năng của Thượng Đế để giúp chúng ta mang các phước lành của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc và chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa.”6

Đối với tôi, dường như việc này sẽ không chỉ giúp chuẩn bị thế gian cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi mà nó còn giúp chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình cho ngày đó. Tôi cầu xin cho mỗi chúng ta sẽ nhớ để sử dụng tên đúng của Giáo Hội và chứng ngôn của tôi là, khi chúng ta làm như vậy, những phước lành được Chủ Tịch Nelson hứa sẽ ứng nghiệm.

1 Hê La Man 5:6

2 Xin xem 2 Nê Phi 31:13; Mô Si A 5:8; 3 Nê Phi 27:5; GLGƯ 18:21

3 Russell M. Nelson, “Tên Đúng của Giáo Hội,” Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2018

4 Xin xem Russell M. Nelson, “Tên Đúng của Giáo Hội,” Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2018

5 Russell M. Nelson, “Tên Đúng của Giáo Hội,” Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2018

6 Russell M. Nelson, “Tên Đúng của Giáo Hội,” Đại Hội Trung Ương, tháng Mười năm 2018