Các Đoạn Video Soi Dẫn

  Các vị sứ đồ thời hiện đại, gồm có David A. Bednar, Quentin L. Cook, Neil L. Andersen và Dale G. Renlund đã hứa nhiều phước lành mạnh mẽ cho những người dự phần vào Công Việc Lịch Sử Gia Đình và Phục Vụ trong Đền Thờ.

  Chủ Tịch  Russell M. Nelson và vợ của ông là Wendy thử thách các tín hữu của Giáo Hội để hy sinh thời gian mà sẽ mang lại những phước lành lớn lao.

  Anh Cả Bradley D. Foster giải thích mỗi vai trò của chúng ta trong việc quy tụ con cái của Thượng Đế ở cả hai bên bức màn che.

  Chủ Tịch Russell M. Nelson kể lại một câu chuyện lịch sử gia đình cá nhân chứa đựng chứng ngôn về tầm quan trọng của công việc lịch sử gia đình và đền thờ cho tất cả các gia đình.

  Những Người Tư Vấn Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình là mấu chốt giúp thực hiện công việc của Sự Cứu Rỗi thông qua việc hỗ trợ những người khác trong việc quy tụ gia đình họ ở cả hai bên bức màn che.

  Anh Cả Quentin L. Cook và Anh Cả Dale G. Renlund giảng dạy các vị lãnh đạo và hội đồng về vai trò quan trọng của họ với tư cách là những người đại diện trong công việc cứu rỗi.

  Mỗi người chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc quy tụ gia đình mình ở cả hai bên bức màn che.

  Những điều nổi bật trong Bài Nói Chuyện Đại Hội Trung Ương 'Quy Tụ Gia Đình của Thượng Đế Lại' của Chủ Tịch Henry B. Eyring.

  Chủ Tịch và Chị Oaks giảng dạy về sức mạnh và niềm vui của việc khám phá, quy tụ và kết nối vĩnh cửu các gia đình của chúng ta

  Một số người truyền giáo, và người tư vấn về đền thờ và lịch sử gia đình cảm thấy được tính chất thật sự của công việc của sự cứu rỗi khi họ làm việc cùng nhau để ban phước cuộc sống của những người đang tìm kiếm phúc âm.

  Một người tư vấn về đền thờ và lịch sử gia đình thấy được phước lành đã hứa về sự chữa lành của một chị phụ nữ mà ông ấy đã giúp làm công việc lịch sử gia đình.

  Công việc lịch sử gia đình và đền thờ sẽ giữ anh chị em trên con đường giao ước, ban cho anh chị em sức mạnh và gia tăng đức tin của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy hỗ trợ trẻ em và người mới cải đạo bằng cách mời họ tham gia trang mạng FamilySearch.

  Hãy xem những người truyền giáo giảng dạy Zayna Chubbs từ cuốn sách nhỏ 'Gia Đình và Đền Thờ,' giúp chị tìm kiếm tên của những người trong gia đình, thêm những tên đó vào trang mạng FamilySearch.org, in ra những thẻ giáo lễ, và mang tên của các tổ tiên đến đền thờ để thực hiện phép báp têm và xác nhận thay cho họ.

  Giáo Khu Guaymuras ở Tegucigalpa, Honduras đã rất thành công nhờ sử dụng lịch sử gia đình để giúp những tín hữu kém tích cực tích cực trở lại.

  Stephen Jezek đã có thể cảm thấy Thánh Linh lần nữa, vượt qua những thói nghiện ngập, và được làm phép báp têm nhờ kinh nghiệm nhập thông tin những người đã qua đời của anh. Hãy tìm hiểu cách mà lịch sử gia đình có thể gia tăng sự ngay chính cá nhân trong tiểu giáo khu và giáo khu của anh chị em.

  Hai gia đình mang tên của tổ tiên họ đến đền thờ lần đầu tiên.

  Mỗi gia đình đều có một câu chuyện. Câu chuyện của anh chị em là gì? Tìm hiểu thêm về câu chuyện của anh chị em và tìm kiếm sức mạnh cho cuộc sống của anh chị em từ tấm gương và những kinh nghiệm của tổ tiên mình.

  Anh Cả Bradley D. Foster giảng dạy tầm quan trọng của việc tìm kiếm và học hỏi câu chuyện của gia đình chúng ta và những phước lành dành cho toàn thể gia đình chúng ta nhờ làm lịch sử gia đình.