Lịch Sử Gia Đình

Lịch Sử Gia Đình

Gia đình là trọng tâm trong kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng. Ngài đã chuẩn bị một cách thức cho những mối quan hệ gia đình tiếp tục suốt thời vĩnh cửu. Qua việc tham dự vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình, chúng ta khám phá nhiều hơn về bản thân và tổ tiên của mình, và kết nối với họ bằng cách thực hiện những giáo lễ phúc âm cần thiết.

Khi giúp đỡ những thành viên đã qua đời trong gia đình của mình, chúng ta có thể gia tăng ảnh hưởng của Thánh Linh trong cuộc sống cùng củng cố chứng ngôn về kế hoạch cứu rỗi và về Chúa Giê Su Ky Tô.