Dành Cho Các Vị Lãnh Đạo

    Dành Cho Các Vị Lãnh Đạo

    'Các anh em chức tư tế, bằng một cách đầy yêu thương, có thể giúp hoàn thành trách nhiệm đền thờ và lịch sử gia đình của các em theo từng em một và cũng bằng cách phụ giúp cùng soi dẫn trẻ em và giới trẻ quy tụ Y Sơ Ra Ên ở bên kia bức màn che.'(Anh Cả Quentin L. Cook, 'Tình Yêu Thương Lớn Lao dành cho Con Cái của Cha Chúng Ta,' đại hội trung ương tháng Tư năm 2019)