Các Buổi Họp Phối Hợp của Tiểu Giáo Khu

Các Buổi Họp Phối Hợp của Tiểu Giáo Khu

Mục Đích của Buổi Họp Phối Hợp

Để giúp điều phối công việc đền thờ và lịch sử gia đình, anh em có thể tổ chức một buổi họp phối hợp cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình của tiểu giáo khu. Buổi họp sẽ được tổ chức thường xuyên và gồm có việc thực hiện kế hoạch làm công việc đền thờ và lịch sử gia đình.

Những người tham dự gồm có:

  • Người tư vấn về đền thờ và lịch sử gia đình của tiểu giáo khu.
  • Một thành viên trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ và một thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả tham dự càng thường xuyên càng tốt khi hoàn cảnh cho phép.
  • Thỉnh thoảng, những người truyền giáo toàn thời gian có thể được mời tham dự.

Với một kế hoạch đơn giản và rõ ràng của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình, buổi họp phối hợp không nên kéo dài quá lâu, và những người tham dự có thể tập trung vào việc giúp đỡ người khác. Đôi khi, có thể không cần phải họp mặt trực tiếp. Cũng có thể điều phối bằng tin nhắn văn bản, email, gọi điện thoại, và những phương tiện khác.

Dale G. Renlund

“Có được một nhóm các tín hữu tận tuy cùng họp mặt với nhau sẽ khơi dậy lòng hăng hái cho công việc này và được các vị lãnh đạo tiểu giáo khu lưu tâm đến trong khi họ giúp các tín hữu của tiểu giáo khu.”

Dale G. Renlund Giảng Dạy về Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình dành cho Giới Lãnh Đạo, tháng Hai năm 2019