Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Quy Tụ Y Sơ Ra Ên

Khi chúng ta tham gia vào các sinh hoạt đền thờ và lịch sử gia đình, chúng ta khám phá nhiều hơn nữa về bản thân mình và tổ tiên của mình. Sau đó chúng ta kết nối với tổ tiên của mình bằng cách thực hiện các giáo lễ phúc âm cần thiết. Khám phá này và sự kết nối này là một phần của Sự Quy Tụ Y Sơ Ra Ên. Xin xem Ê Phê Sô 1:10.

Các Phước Lành Được Hứa của Lịch Sử Gia Đình
Gary E. Stevenson

“Nhà cửa, gia đình, và đền thờ đều được kết nối chặt chẽ, không thể tách rời…. Việc hiểu được tính chất vĩnh cửu của đền thờ sẽ mang anh chị em đến với gia đình mình. Việc hiểu được tính chất vĩnh cửu của gia đình sẽ mang anh chị em đến với đền thờ.”

Gary E. Stevenson Giảng Dạy về Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình dành cho Giới Lãnh Đạo, tháng Hai năm 2019