Tổ Chức Công Việc Này

Tổ Chức Công Việc Này

Các Trách Nhiệm của Người Lãnh Đạo Công Việc Đền Thờ và Lịch Sử Gia Đình

Với tư cách là người lãnh đạo công việc đền thờ và lịch sử gia đình của tiểu giáo khu, anh em có trách nhiệm điều phối các nỗ lực của tiểu giáo khu trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Anh em phục vụ dưới sự chỉ dẫn của chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả. Trong một số trường hợp, anh em có thể được hướng dẫn nên báo cáo trực tiếp với vị giám trợ.

Người ủy viên hội đồng thượng phẩm được chỉ định cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình trong giáo khu cũng có thể giảng dạy về các trách nhiệm của anh em, mà gồm có những điều sau đây:

Điều phối những nỗ lực của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình, gồm có triển khai và thực hiện kế hoạch của tiểu giáo khu cho công việc đền thờ và lịch sử gia đình .

Tham dự hội đồng tiểu giáo khu khi được mời.

Điều khiển buổi họp phối hợp công việc đền thờ và lịch sử gia đình của tiểu giáo khu và hướng dẫn công việc của những người tư vấn về đền thờ và lịch sử gia đình. Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ và làm việc với chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả, hãy chỉ định cho những người tư vấn công việc đền thờ và lịch sử gia đình để phục vụ trong trung tâm lịch sử gia đình, khi cần.

Hướng dẫn công việc giúp đỡ các tín hữu chuẩn bị để đi đền thờ, và tổ chức việc giảng dạy về đền thờ, những buổi sinh hoạt, và các chuyến đi đền thờ.

Phối hợp với các thành viên trong hội đồng tiểu giáo khu, người lãnh đạo truyền giáo tiểu giáo khu, và những người truyền giáo toàn thời gian để mang đến những kinh nghiệm lịch sử gia đình, đặc biệt là đối với những người đang học hỏi phúc âm, các tín hữu mới và tích cực trở lại, cũng như trẻ em và giới trẻ đang chuẩn bị để nhận giấy giới thiệu đi đền thờ sử dụng có giới hạn.